تکمیل مسیر اتصال زیر گذر بلوار ابوترابی قزوین

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد قرارداد تکمیل مسیر اتصال زیر گذر بلوار ابوترابی قزوین را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد. قزوین – میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری

تکمیل و ساخت ساختمان های الحاقی طبقه سوم استانداری قزوین

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد قرارداد تکمیل و ساخت ساختمان های الحاقی طبقه سوم استانداری قزوین را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد. قزوین – میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری

امورات مکانیکی مربوط به استاندارد سازی تله سی یژ قزوین

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد امورات مکانیکی مربوط به استاندارد سازی تله سی یژ قزوین واقع در جاده رازمیان مجموعه گردشگری ،ورزشی و تفریحی تله سی یژ قزوین را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد. قزوین – میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری