منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

 

انسجام و یکپارچگی

۱

با این باور که تعهد وفاداری و احساس تعلق به شر کت از مصادیق تحکیم و یکپارچگی سازمانی است متعهد می شویم که به عنوان یک عضو فعال در پیکره ای واحد و منسجم عمل نموده و همواره در جهت هماهنگی و پیشرفت هرچه بیشتر آن تلاش کنم.چنانچه به فرض بعید در عملکرد یکی از همکاران رفتاری نا مطلوب مشاهده کنیم که به زیان شرکت و مجموعه باشد، وظیفه خود می دانیم به نحوی شایسته در برطرف کردن این نقصیه بکوشیم.

 

رعایت قوانین و مقررات

۲

با این باور که انجام وظایف شغلی و فعالیت های سازمانی و تحقق اهداف عالیه شرکت در گرو رعایت قوانین است،خود را متعهد و ملزم به رعایت قوانین و مقررات و اجرای آنها می دانیم.

 

رفتار منصفانه و قانونمند

۳

كارمندان به تمامي ارزش هاي سازماني،همکاران و دیگران احترام گذاشته و پذيراي آن هستند.

ارزش هاي شخصي مورد انتظار عبارت است از : صداقت و درستي، فرهنگ كار گروهي، خودباوري، آموزش پذيري، حسن سلوك، آراستگي و متانت.

رفتار كارمندان در زندگي خصوصي خودشان به نحوي است كه موجبات اعتلاء اعتبار و حسن شهرت شرکت را فراهم نمايد.

 

خط مشی اخلاقی شرکت درقبال کارکنان

۴

الف) ارتقاء سطح دانش و توانمندي هاي همكاران.

ب) فرصت ارتقاء شغلي.

ج) تأمين رفاه.

د) برخورداري از حقوق عادلانه و مكفي.

ه) نظام عادلانه پاداش.

و) تلاش در جهت بهبود ارتباطات انسانی و سازماني.

ز) شايسته سالاري از جمله مواردي است كه شرکت در قبال كاركنان خود را مسئول مي داند.

 

حفاظت از دارائی های شرکت

۵

سوء استفاده كاركنان و يا اشخاص ثالث از دارائي هاي مشهود و يا نامشهود شرکت ممنوع بوده و شرکت تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از هرگونه سوء استفاده فراهم خواهد نمود.

 

وظیفه کارکنان و شرکت در قبال یکدیگر و سایر مشتریان

۶

الف - وظیفه شناسی ، وقت شناسی ، آراستگی ظاهر ، حذف تشریفات زائد.

ب - رعایت اصول ، امانتداری ، رازداری ، صداقت و حفظ اطلاعات مربوط به شرکت.

ج - تلاش برای ارتقای مستمر سطح اعتماد و اطمینان هیئت مدیره.

د - تلاش برای ارتقای دقت ، صحت و کیفیت و سرعت ارائه خدمات به شرکت.

ه – توجیه کامل طرفهای تجاری شرکت و ایجاد روابط شفاف کاری با آنها.

و- احترام حریم خصوصی طرفهای تجاری،همکاران و رقبا.

ز- رعایت منزلت و حقوق انسانی و شهروندی.

ی- صداقت و درستی در تبادل اطلاعات.

ط- رفتار منصفانه با مشتریان شرکت (داخلی،خارجی).

ح- احترام به فرهنگ،آداب و سنن و اعتقادات همکار (اعم از خارجی یا ایرانی).

 

الزامات و انتظارات

۷

اهداف اين منشور اخلاقی تنها در صورت تحقق تمام موارد فوق الذكر حاصل خواهد شد. مسئوليت شخصي هريك از كارمندان، تعهد به اين منشور اخلاقی است.

تمام كارمندان بايد تشويق شوند كه هرگاه متوجه شوند كه كار خلافي در حال انجام است آنرا گزارش نمايند. اين كار كمك خواهد كرد كه از مسايل كوچك كه به مسايل بزرگ منجر مي شود جلوگيري بعمل آيد.

همه مديران مراقب انطباق رفتار كاركنان با اين منشور مي باشند.

 

ضمانت اجرا

۸

عدم اجراي منشور فوق مي تواند كارمند يا همكارانشان را در معرض مجازات هاي قانوني و مقرراتي قرار دهد.

تنبيهات انضباطي توسط كميته انضباطي در خصوص عدم رفتار مناسب ممكن است منجر به تذكر، توبيخ، جريمه و قطع رابطه همكاري (مطابق آئين نامه انضباطي) گردد.