خرید تجهیزات اداری

خرید تجهیزات اداری

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد خرید تجهیزات اداری شامل ۳ دستگاه کپی و ۳ دستگاه پرینتر hp را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد. قزوین – میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری