پروزه پل کابلی بوستان باراجین قزوین

پروزه پل کابلی بوستان باراجین قزوین

در حال حاضر پایه پایلون سمت شرقی پل نصب شده و قالب بندی بخش سوم پایلون سمت غربی نیز در حال تکمیل است.

وی افزود: پل کابلی قزوین در باراجین به طول۱۲۰ متر و با اعتباری بالغ بر۵۰میلیارد ریال در حال احداث است.