تکمیل مسیر اتصال زیر گذر بلوار ابوترابی قزوین

تکمیل مسیر اتصال زیر گذر بلوار ابوترابی قزوین

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد قرارداد تکمیل مسیر اتصال زیر گذر بلوار ابوترابی قزوین را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد. قزوین – میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری