تکمیل و ساخت ساختمان های الحاقی طبقه سوم استانداری قزوین

تکمیل و ساخت ساختمان های الحاقی طبقه سوم استانداری قزوین

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد قرارداد تکمیل و ساخت ساختمان های الحاقی طبقه سوم استانداری قزوین را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد. قزوین – میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری