قرارداد اجرای باغ موزه دفاع مقدس

قرارداد اجرای باغ موزه دفاع مقدس

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد قرارداد اجرای  باغ موزه دفاع مقدس  واقع در مجموعه پارک فدک  قزوین  را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد.

قزوین –  میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم

 – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری