اجرای دیوار سنگی و مقاوم سازی پایه ۸ تله سی یژ قزوین

اجرای دیوار سنگی و مقاوم سازی پایه ۸ تله سی یژ قزوین

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد اجرای دیوار سنگی و مقاوم سازی پایه ۸  تله سی یژ قزوین واقع در جاده رازمیان مجموعه گردشگری ،ورزشی و تفریحی تله سی یژ قزوین  را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد.

قزوین –  میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم

 – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری