واگذاری خدمات پشتیبانی وسرویس و نگهداری و خدمات عمومی دستگاه تله سی یژ

واگذاری خدمات پشتیبانی وسرویس و نگهداری و خدمات عمومی دستگاه تله سی یژ

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد خدمات پشتیبانی و سرویس و نگهداری  از خطوط تله سی یژ قزوین و خدمات عمومی  واقع در جاده رازمیان مجموعه گردشگری ،ورزشی و تفریحی تله سی یژ قزوین را برای مدت  ۶ماه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد.

قزوین –  میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم

 – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری