شرکت طرح و توسعه استاندارد سازی تله سیژ قزوین را برعهده گرفت

شرکت طرح و توسعه استاندارد سازی تله سیژ قزوین را برعهده گرفت

شرکت طرح و توسعه سازمان همیاری قزوین طی تفاهم نامه ای با سازمان همیاری قزوین مجری پروژه استاندارد سازی تله سیژ قزوین گردید

تله سیز قزوین واقع در کیلومتر ۱۵ مسیر قزوین به رازمیان از ابتدای تاسیس فاقد مجوز استاندارد بوده و از سال ۹۵ بهمین علت در حالت تعطیل یا نیمه تعطیل است .