عملیات اجرایی پروژه جدولگذاری و اسفالت معابر شهر خاکعلی

عملیات اجرایی پروژه جدولگذاری و اسفالت معابر شهر خاکعلی

عملیات اجرایی پروژه جدولگذاری و اسفالت معابر شهر خاکعلی

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد پروژه قرارداد جدولگذاری زیر ساطی و اسفالت معابر شهر خاکعلی  را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد
قزوین –  میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم

 – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری