واگذاری راهبری و مدیریت بهره برداری یک دستگاه تله سی یژ

واگذاری راهبری و مدیریت بهره برداری یک دستگاه تله سی یژ

واگذاری راهبری و مدیریت بهره برداری یک دستگاه تله سی یژ

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد عملیات راهبری  و نگهداری و بهره برداری از خطوط تله سی یژ قزوین واقع در جاده رازمیان مجموعه گردشگری ،ورزشی و تفریحی تله سی یژ قزوین را برای مدت  ۴ ماه  را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد.

قزوین –  میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم

 – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری