اجرای پروزه جدولگداری روستای حصار ولیعصر

اجرای پروزه جدولگداری روستای حصار ولیعصر

اجرای پروزه جدولگداری روستای حصار ولیعصر

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد اجرای پروزه جدولگداری روستای حصار ولیعصر را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد

قزوین –  میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم

 – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری