عملیات راهبری سرویس و نگهداری تعمیرات و بهره برداری از خطوط پردازش پسماندهای شهری

عملیات راهبری سرویس و نگهداری تعمیرات و بهره برداری از خطوط پردازش پسماندهای شهری

عملیات راهبری سرویس و نگهداری تعمیرات و بهره برداری از خطوط پردازش پسماندهای شهری

عملیات راهبری سرویس و نگهداری تعمیرات و بهره برداری از خطوط پردازش پسماندهای شهری

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد عملیات راهبری سرویس و نگهداری تعمیرات و بهره برداری از خطوط پردازش پسماندهای شهری با ظرفیت ۶۵۰ تن و تولید کمپوست راهبری محل دفن پسماند عادی و عفونی بهره برداری از تصفیه خانه شیرابه واقع در مجتمع دفن و پردازش پسماند مجتمع محمد اباد را برای مدت  ۴ ماه  را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد.

قزوین –  میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم

 – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری