پروژه قراداد اماده سازی باغ عمران شهر اقبالیه

پروژه قراداد اماده سازی باغ عمران شهر اقبالیه

پروژه قراداد اماده سازی باغ عمران شهر اقبالیه

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظرداردرا به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد
قزوین –  میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم

 – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری