طراحی و اجرای پل کابلی فدک

طراحی و اجرای پل کابلی فدک

طراحی و اجرای پل کابلی فدک

 

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد پروزه طراحی و اجرای پل کابلی واقع در منطقه نمونه گردشگری فدک  را به پیمانکار واجد شرایط واگدار نماید

جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد.

قزوین –  میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم

 – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری