انجام خدمات بخش های اداری و خدماتی بصورت حجمی شهرداری آبیک

انجام خدمات بخش های اداری و خدماتی بصورت حجمی شهرداری آبیک

انجام خدمات بخش های اداری و خدماتی بصورت حجمی شهرداری آبیک

شرکت طرح و توسعه همیاری قزوین در نظر دارد عملیات انجام خدمات بخش های اداری و خدماتی شهرداری آبیک را برای مدت یکسال شمسی بصورت حجمی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد.

قزوین –  میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم

 – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری