عملیات ترمیم و بهسازی زیرسازی بخشی از مسیر خروجی تله سی یژ کامان- زرشک

عملیات ترمیم و بهسازی زیرسازی بخشی از مسیر خروجی تله سی یژ کامان- زرشک

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد قرارداد عملیات ترمیم و بهسازی زیرسازی بخشی از مسیر خروجی تله سی یژ کامان- زرشک را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد. قزوین – میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری