بلاگ

امورات مکانیکی مربوط به استاندارد سازی تله سی یژ قزوین

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد امورات مکانیکی مربوط به استاندارد سازی تله سی یژ قزوین واقع در جاده رازمیان مجموعه گردشگری ،ورزشی و تفریحی تله سی یژ قزوین را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل...