پشتیبانی خدمات بخشهای اداری پردازش پسماند

پشتیبانی خدمات بخشهای اداری پردازش پسماند

پشتیبانی خدمات بخشهای اداری پردازش پسماند

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظرداردپروژه پشتیبانی خدمات بخشهای اداری پردازش پسماند را به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید:

 

جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد

قزوین میدان ارتش  ساختمان همیاری طبقه سوم

 واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری