پروژه تکمیل خانه فرهنگ منتظری

پروژه تکمیل خانه فرهنگ منتظری

پروژه تکمیل خانه فرهنگ منتظری

فراخوانپروژه تکمیل خانه فرهنگ منتظری

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظرداردپروژه تکمیل خانه فرهنگ منتظری را به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید:

 

جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد

قزوین میدان ارتش  ساختمان همیاری طبقه سوم

 واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری