شهرداری قزوین در سه قرارداد جداگانه نسبت به عقد قرارداد در حوزه عمرانی با سازمان همیاری شهرداری و شرکت طرح و توسعه اقدام نمود.

شهرداری قزوین در سه قرارداد جداگانه نسبت به عقد قرارداد در حوزه عمرانی با سازمان همیاری شهرداری و شرکت طرح و توسعه اقدام نمود.

شهرداری قزوین در سه قرارداد جداگانه نسبت به عقد قرارداد در حوزه عمرانی با سازمان همیاری شهرداری و شرکت طرح و توسعه اقدام نمود.

شهرداری قزوین در سه قرارداد جداگانه نسبت به عقد قرارداد در حوزه عمرانی با سازمان همیاری شهرداری و شرکت طرح و توسعه اقدام نمود.

این سه پروژه عمرانی در نقاط مختلف شهر قزوین با ارزش ریالی بیش از ۳۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد شده است.

پروژه خانه فرهنگ منتظری و پروژه کفسازی ضلع شمالی سبزه میدان و همچنین  پروژه اتصال پل شهرک دانش به ناصرآباد با هدف توسعه زیرساختی و زیباسازی منظر شهری از سوی شهرداری قزوین به سازمان همیاری شهرداری و شرکت طرح و توسعه واگذار شده و قرار است تا پایان سال ۹۷ به اتمام و بهره برداری برسد.

شهرداری قزوین و شرکت طرح و توسعه  همیاری شهرداریهای قزوین با ارائه خدمات متنوع به شهروندان با هدف توسعه شهر قزوین همکاری و رایزنی های خوبی را آغاز کرده اند.